O škole

Rozcestník

Profil školy Zřizovatel školy Školská rada

Profil školy

Klima a prostředí školy

Profilujeme se jako škola bezpečná, vytvářející klidné, příjemné a inspirativní prostředí pro žáky a zaměstnance. Příznivé klima, vzájemná důvěra a komunikace mezi žáky, pedagogy a rodiči jsou pro nás nutnou podmínkou pro rozvoj kompetencí žáků, jejich talentu a nadání. Získali jsme certifikát Rodiče vítáni, pořádáme dny otevřených dveří, akce pro rodiče i veřejnost, třídní schůzky ve třech (žák – rodič – učitel). Vytváříme pro naše žáky ve školních prostorách odpočinkové a relaxační zóny, přestávky mohou trávit jak ve školní budově, tak i venku.

Inovativní metody výuky

Hlavní roli při výuce mají mít samotní žáci. Zaměřujeme se proto na takové výukové strategie, které žáky dostatečně aktivizují. Na prvním stupni plně využíváme program Začít spolu a badatelskou výuku. Na druhém stupni realizujeme skupinovou a projektovou výuku, novinkou je metoda eduScrum. Od příštího školního roku budeme na druhém stupni vyučovat integrovaně, v rámci přírodních věd dojde ke sloučení fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu, výuka bude probíhat badatelským způsobem, dojde k zásadní úpravě učebny přírodních věd. Naše škola je vybavena chromebooky, které umožňují žákům přístup na internet, k elektronickým učebnicím a Google prostředí, ve kterém často pracujeme. V rámci podpory výuky anglického jazyka využíváme metodu CLIL a jednou týdně rodilou mluvčí. Není nám cizí tandemová výuka či vrstevnické učení. Vybudovali jsme výtvarný ateliér, nově vybavili učebnu pracovního vyučování. Škola disponuje velkou zahradou s dvěma venkovními učebnami a řadou učebních koutků, edukačními prvky, záhony a sadem. Rádi se učíme venku. Samozřejmostí je množství moderních pomůcek včetně mnoha druhů robotů. 

Podpora sportu

Součástí naší školy je sportovní areál, který zahrnuje atletický stadion s dráhou a sektory s umělým povrchem, travnaté fotbalová hřiště, víceúčelové hřiště na sportovní hry s umělým povrchem, workoutové hřiště, dvě tělocvičny a posilovnu. Tělesnou výchovu vyučujeme 3 hodiny týdně v každém ročníku, podporujeme účast našich žáků ve sportovních soutěžích, v rámci Sportovního klubu při naší škole nabízíme tréninky atletiky, florbalu, tancování a stolního tenisu.  

Kurzy a zahraniční spolupráce

Součástí výuky v naší škole je řada exkurzí, kurzů a výletů, pořádáme:

- školu v přírodě (3., 4. a 5. třídy)

- turistický kurz (6. ročník)

- lyžařský kurz (výběrový)

- cyklistický kurz (8. ročník)

- zahraniční exkurze (9. ročník)

S partnerskými školami ve Švédsku a Španělsku spolupracujeme formou videokonferencí, jsme zapojeni v programu Erasmus+, zatím formou stáží pedagogů, uspět chceme i se žádostí o žákovské mobility. Dlouhodobě máme partnery v polských školách. 

Příprava na přijímačky

Naši žáci mají dlouhodobě vysoce nadstandartní úspěšnost u přijímacích zkoušek. Žákům devátých tříd nabízíme zdarma přípravné kurzy na přijímací zkoušky, dvě z pěti hodin matematiky a českého jazyka v 9. třídách vyučujeme „půleně“, tím vytváříme dostatečný prostor k procvičení a upevnění učiva a kompetencí potřebných pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.


Zřizovatel školy

Zřizovatelem Základní školy a Základní umělecké školy Jablonné v Podještědí je město Jablonné v Podještědí.

Školská rada

Členové

Mgr. Miluše Rejmanová – předsedkyně, Mgr. Monika Šofrová, Mgr. Daniela Pastorková, Ing. Lucie Lusková, Ing. Kateřina Amrichová, Ing. Zuzana Pluhařová