Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, poradenských a diagnostických služeb přímo ve škole. Pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výchovnými problémy či žáky nadanými, podporuje komunikaci mezi školou a rodinou, poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Cílem je zkvalitnit klima školy a poskytovat pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potížích.

Spolupracuje s vedením školy, pedagogy, vychovatelkami školy a asistenty pedagoga. Integruje poradenské služby školy se službami externích poradenských (PPP, SPC, SVP, orgány péče o dítě) a zdravotnických zařízení.

Všichni členové ŠPP jsou vázáni mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji nakládají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.