Přijímací zkoušky do ZUŠ

29. 5. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Přijímání uchazečů k vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2020/2021 

JAK SE PŘIHLÁSIT:

Vyplňte přihlášku a odevzdejte na místě při "přijímačkách" v ZUŠ, nebo odešlete do školy na email: lucie.martinkova@zsjablonnevp.cz  - do 15. 6. 2020.

TALENTOVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA bude 16. 6. 2020, v úterý od 13:30-16:00

Na základě přijaté přihlášky může žák přijít k talentové přijímací zkoušce. Jde o nenáročné ověření předpokladů k umělecké činnosti a především seznámení s žákem a předání informací o průběhu studia. Na zkoušku není třeba se předem připravovat.

Škola se řídí platnou právní úpravou dle aktuálního znění vyhlášky č. 71/2005 Sb., vyhláška o základním uměleckém vzdělávání.

Pravidla pro konání přijímacího zkoušky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

- zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m,

- přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup nejméně 2 m,

Pro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění a pro účastníky, zákonné zástupce a případnou veřejnost také povinnost předložit nebo na místě podepsat čestné prohlášení o absenci těchto příznaků. Zároveň platí výjimka z nošení roušek pro účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku v rámci místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m. Přijímací zkoušky je možné konat distančním způsobem, požadavek je nutné uvést v přihlášce.

Čestné prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy, lze jej vyplnit a podepsat na místě.

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

Výše školného:           

výtvarný a literárně dramatický obor.                      650,-  Kč (za pololetí)

hudební obor:                                                           800,- Kč (za pololetí)

ZUŠ NENÍ KROUŽEK

Základní umělecká škola se řídí Školským zákonem a kvalita výuky je garantována Rámcovým vzdělávacím programem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Veškeré personální náklady jsou financovány ze státních prostředků a škola tedy musí garantovat odbornou výuku kvalifikovanými učiteli.

Abychom mohli kvalitu zajistit, vyžadujeme pravidelnou docházku žáků. Nutná je také domácí příprava dle zadaných úkolů. Žáci jsou klasifikování a na konci školního roku dostávají vysvědčení.

Pro každý obor a ročník jsou nastavena kritéria, která musí žáci zvládnout k postupu do dalšího ročníku. Kritéria jsou uvedena ve Školním vzdělávacím programu. (najdete jej na webu školy nebo u vyučujících).

Máte-li další dotazy, kontaktujte nás elektronicky lucie.martinkova@zsjablonnevp.cz , telefonicky 776198232, nebo osobně po předchozí domluvě ve škole.

TĚŠÍME SE NA VÁS

přihláška do ZUŠ 2020-2021.docx (DOCX; 23,63 kB) 29.05.2020 08:21
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (1).pdf (PDF; 248,23 kB) 29.05.2020 08:02