Obnovení provozu ZUŠ

4. 5. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Od pondělí 11. května 2020 bude v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možná osobní přítomnost ve škole při výuce na základních uměleckých školách s tím, že výuka může probíhat ve skupinách max. 15 osob. Obnoven bude i provoz Základní umělecké školy v Jablonném v Podještědí, a to za těchto podmínek:


Zákonní zástupci potvrdí účast na výuce zapsaných žáků nejlépe e-mailem vedoucí učitelce ZUŠ (lucie.martinkova@zsjablonnevp.cz) a posléze obdrží podrobné pokyny k výuce. Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení podepsaná zákonným zástupcem:

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).


Vstup do budovy školy

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

 Žáci se mohou pohybovat pouze ve vymezených prostorách.

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).


V budově školy

 Přesuny žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet, společných a venkovních prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

 Toalety budout vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

 Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány i do učeben.

 Minimálně jednou za hodinuproběhne větrání alespoň po dobu 5 min.

 Budou dodrženy všechny další hygienické požadavky stanovené MŠMT.


V učebně

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 Maximální počet žáků v učebně je 15.

 V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně.

 U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob, obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

 V každé učebně je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

 V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození. Těchto nástrojů se dotýkají žáci a pedagogové až po použití dezinfekce na ruce.


Při podezření na možné příznaky COVID-19

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky pak budou umístiěni do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.


Soubor všech hygienických pokynů stanovených M%SMT naleznete zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-sspříloha_čestné_prohlášení.pdf (PDF; 268,76 kB) 04.05.2020 22:19