Příprava na přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. ročníku

4. 5. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku v naší základní škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Žádám zákonné zástupce žáků 9. ročníku, aby vyjádřili zájem o docházku do školy nejlépe e-mailem (možno i jiným prokazatelným způsobem) do 24.00 hod. 6. 5. 2020 na e-mail: sekretariat@zsjablonnevp.cz


Provozní doba školy bude pro žáky 9. ročníku od 8.30 do 13.00 hod. Předpokládáme vznik 2 skupin, které se budou 4 vyučovací hodiny připravovat na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Nástup první skupiny do školy bude v 8.30, nástup druhé skupiny pak 8.45 s tím, že žáci nevchází do areálu školy dříve než 5 minut před časem nástupu a neshromažďují se ani před vchodem do areálu. O zařazení do skupin budou žáci a zákonní zástupci informováni po zpracování zájmu o docházku. Omlouvání žáků z přípravy bude probíhat přes Bakaláře. Pokud budou mít žáci zájem o oběd ve školní jídelně, je třeba informovat vedoucí školní jídelny (martina.stanovska@zsjablonnevp.cz, tel.: 487 762 137). S pravidly stravování budou žáci seznámeni ve škole. Při prvním vstupu do školy předloží žáci zákonným zástupcem podepsaná prohlášení:

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.


Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

 V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud to bude možné, budou vytvořeny skupiny ze žáků jedné třídy.

 Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

 Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

 Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

 Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.


Docházka do školy je dobrovolná, žáci jsou povinni dodržovat následující pokyny:


Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními


Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem bude organizován zaměstnancem školy za dodržení těchto principů:

 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.

 Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.

 Časy příchodu i odchodu žáků budou rozvrženy tak, aby se před budovou školy žáci neshromažďovali.


Vstup do budovy školy

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.


Ve třídě

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

 Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.


Při podezření na možné příznaky COVID-19

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění a další doporučení pro školy jsou dostupné ne webu MŠMT: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ssČestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.pdf (PDF; 248,23 kB) 04.05.2020 08:49