Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

30. 4. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Rozhodnutí


 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, p.o., rozhodl podle ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:


žáci s registračními čísly:


01                                          24

02                                          25

03                                          26

04                                          31

05                                          33

07                                          34

09                                          35

10                                          36

11                                          37

12                                          38

13                                          39

15                                          40

16                                          41

18                                          42

19                                          43

20                                          44

21

22

23


jsou přijati od školního roku 2020/2021 k základnímu vzdělávání v Základní škole a Základní umělecké škole Jablonné v Podještědí.


Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti podané prostřednictvím zákonného zástupce. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, p.o. , a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.V Jablonném v Podještědí dne 30. 4. 2020.


                                                                               

                                                                                Mgr. Petr Kopřiva, ředitel školy