Zápis do 1. třídy - ZMĚNA

18. 3. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19.

 Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Doba zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání je stanovena od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

 Pokud je to možné, upřednostněte podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce žáka.


Možnosti podání přihlášky:

datovou schránkou, ID schránky 6meqgsh 

emailem s elektronickým podpisem na adresu: sekretariat@zsjablonnevp.cz

případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo doporučenou poštou


Po ukončení mimořádných opatření proběhne se zapsanými dětmi a zákonnými zástupci setkání zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.


Součástí přihlášky bude:

žádost o přijetí na školu (dostupná na: https://zsjablonnevp.cz/files/pdf/zadost-o-prijeti.pdf)

kopie rodného listu dítěte 

případně dokumentace ze školského poradenského pracoviště.


Kritéria pro přijetí do 1. třídy ve školním roce 2020/2021


Ve školním roce 2020-2021 otevře Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, p.o. dvě první třídy s celkovým maximálním počtem 54 žáků.


1 - Přijaty budou všechny děti ze spádového obvodu školy.


V případě volné kapacity do určeného počtu 54 žáků ve dvou prvních třídách základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod školy, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí):


2 - Sourozenci ve vyšších ročnících školy.

Rozhodujícím podkritériem k bodu 2 bude ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.


3 - Vzdálenost místa trvalého bydliště od budovy základní školy v Jablonném v Podještědí, přičemž přednost má dítě bydlící blíže této budově. Rozhodujícím podkritériem u bodu 3 bude věk dítěte. Pořadí se bude stanovovat pole data narození (tzn. od nejstaršího k nejmladšímu).V případě, že se zákonní zástupci rozhodnou k osobnímu podání přihlášky, doporučujeme využít rezervační systém: https://zsjablonnevp.reservando.cz/