Začít spolu

9. 9. 2022 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Výstřižek.PNG

Již minulý školní rok začala na naší škole probíhat výuka programu Začít spolu. Průkopníky se stali žáci tehdejší 2. B. Během prázdnin absolvovaly třídní učitelky třetích ročníků vzdělávací kurz pro tento program, a tak od školního roku 2022/2023 začala výuka podle "Začít spolu" v našich třetích třídách. Novinkou je, že se naše škola „dostala“ na oficiální seznam škol Začít spolu. Z toho máme velkou radost.


PROGRAM ZAČÍT SPOLU

Program Začít spolu je pedagogický přístup, ve kterém se děti učí samostatně a kriticky myslet, pracovat s chybou, která je přirozenou součást učení a života. Důležité je pro děti bezpečné prostředí, ve kterém mohou svobodně vyjádřit své úspěchy nebo starosti, myšlenky, nápady, zkušenosti a zážitky z cesty za poznáním. Obsah probraného učiva odpovídá běžným třídám. Jiná je cesta, jak k daným cílům dojdeme. Je kladen důraz na skupinovou práci, komunikaci mezi dětmi, schopnost diskutovat, prosazovat své myšlenky, ale také umět naslouchat druhému a respektovat jeho názor.

Co program Začít spolu nabízí a podporuje?

 

Centra aktivit

Proces učení probíhá v centrech aktivit, která poskytují prostor pro individuální i skupinovou práci. Každé centrum je určeno jinému předmětu (např. Matematika, Objevy, Ateliéry, Český jazyk psaní, Český jazyk čtení atd.). Ve stejný čas skupinky pracují v jiném centru, tudíž na jiném zadání. V zadání jsou připraveny činnosti, které rozvíjejí dovednosti, kompetence a podporují mezi žáky komunikaci a vzájemné učení.

 

Podpora jedinečnosti

Děti jsou vnímány jako individuální osobnosti. Jsou aktivními účastníky procesu vzdělávání. Pedagog působí jako průvodce, který podporuje rozvoj charakterových vlastností osobnosti, které budou moci děti uplatnit v životě – odpovědnost, rozhodnost, cílevědomost.

 

Sebehodnocení

Žáci se učí hodnotit svou práci, říct si ocenění, ale i doporučení pro příště. Žáci společně s pedagogem používají různé metody sebereflexe a sebehodnocení, které podporují efektivní učení. Děti se učí stanovovat si individuální výukové cíle.

Chyba je součástí učení

Chybu využíváme jako nástroj k dalšímu rozvoji.

 

Zapojení rodiny

Spolupráce s rodinou je velmi důležitá. Rodiče se aktivně zapojují, pomáhají dětem se samostatnými projekty, snaží se být součástí vzdělávacího procesu. Podle individuálních možností se rodiče zapojují i do výuky, vymyšlením projektů, které zpestří výuku dětem. Společně s dítětem konzultují a hodnotí pokroky v portfoliu žákovských prací.

 

Radost z učení

Základem radosti z učení je pozitivní atmosféra, ve které se děti cítí v bezpečí. Děti rozvíjí komplexní sociální dovednosti, učí se naslouchání a vyjadřování skrze každodenní činnosti v ranním kruhu. Ve třídě je přátelská, bezpečná a otevřená atmosféra, ve které děti chtějí zkoušet nové věci, chybu berou jako příležitost pro další učení a mohou být samy sebou.

 

Vstřícnost a respekt

Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.

 

Svoboda a zodpovědnost

Výuka je konstruktivisticky zaměřená. Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí. Pracuje se s přirozenou touhou po vědění a vnitřní motivací, což je základním předpokladem k učení (se).

  

Odkaz na stránky:

https://www.zacitspolu.eu/

 

Odkazy na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=hpFoNhNbb9M

 


 

20220912_083235.jpg 20220913_111931.jpg