INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

7. 4. 2021 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Logo školy.jpg

Uvádíme výňatek z pokynů MŠMT s ohledem na provoz naší školy, veškeré informace naleznete na: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 a na https://testovani.edu.cz/pro-rodice


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení:

 • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy - v naší škole v pondělí a ve čtvrtek, případně při prvním příchodu do školy
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky
 • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních


a) Žáci docházející do školní družiny se budou testovat v prostoru družiny pod dohledem a za instrukcí vychovatelek školní družiny.

b) Žáci, kteří přichází až na výuku, se budou testovat ve svých třídách za dohledu a asistence učitelek a asistentek pedagoga. Pouze 5. A bude pro účely testování rozdělena na 2 skupiny. Vstup do školy bude umožněn v 7.15, testování bude zahájeno v V 7.30.

c) Žáci, se kterými přijdou na testování zákonní zástupci (1. - 3. třída), se budou testovat ve velké tělocvičně ZŠ pod dohledem a za asistence zaměstnanců školy. Testování bude zahájeno v 7.30.

d) Testování pro žáky, kteří nestihnou žádnou z předchozích možností, proběhne v chodbě za vrátnicí za dohledu a asistence zaměstnanců školy.Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:


V základních školách

 • žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),


a) lichý týden - 1. A, 2. A,. 3. B, 4. B, 5. A

b) sudý týden - 1. B, 2. B, 3. A, 4. A, 5. B


 • na skupinové konzultaci žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině


V základních uměleckých školách

 • na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
 • na individuální prezenční výuce


Ve školních družinách dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.


 • Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest. Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že

 • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
 • výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatřeníMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy. Nad rámec tohoto opatření informujeme, že pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, absolutoria se bude také uplatňovat testování, jako pro případy prezenčního vzdělávání. Specifické organizační a hygienické podmínky konání zkoušek zašle MŠMT s předstihem podle aktuálních epidemiologických opatření.


Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy

 • Středním školám se ukládá povinnost na svých webových stránkách informovat uchazeče o povinnosti testování
 • Základním školám se ukládá informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání - uchazeče jsme připraveni otestovat a vystavit jim potvrzení
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínutestovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (PDF; 545,39 kB) 07.04.2021 14:34
testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (PDF; 344,28 kB) 07.04.2021 14:26