ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Školní řád Základní umělecké školy Jablonné v Podještědí platný od 1. září 2012

Obecná ustanovení

Školní řád Základní umělecké školy Jablonné v Podještědí vydává na základě zákona č.561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1. ředitel školy.

Část první

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. V třídní knize se provede zápis o školení. Výňatek některých částí školního řádu je součástí žákovské knížky.

Žák má právo:

 1. a)Na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
 2. b)Na informace o průběhu a i o výsledcích svého vzdělávání
 3. c)Zakládatrámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen
 4. d)Na studiumrozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu
 5. e)Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem
 6. f)Mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazení na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některéhovyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah stanoví ředitel školy.

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část, zároveň stanoví i náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků:

 1. 1.Žáci jsou povinni
  1. a)Řídit se zásadami tohoto školního řádu
  2. b)Dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplnídospělým a k sobě navzájem
  3. c)Žáci jsou povinni docházet na vyučování pravidelně a včas
  4. d)Účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané kulturní akce, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání
 1. 2.Povinnosti zákonných zástupců žáků
  1. a)Zajistit, aby žák řádně docházel do školy
  2. b)Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
  3. c)Dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (lze i osobně, telefonicky nebo e-mailem)
 1. 3.Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle

§28. odst.2 školského zákona:

 1. a)Jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu
 2. b)Údaje o předchozím vzdělávání
 3. c)Údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen
 4. d)Údaje o zdravotní způsobilostizákladnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání
 5. e)Jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, telefonické spojení

Část druhá

Provoz a vnitřní režim školy

 1. I.Organizace školy
 2. 1.Základní umělecká škola JablonnéPodještědí je součástí Základní školy v Jablonné v Podještědí. Je příspěvkovou organizací. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy
 3. 2.Ředitel školy určuje svého statutárního zástupce a další vedoucí pracovníky podle potřeb chodu organizace
  1. II.Organizace výuky
   1. 1)Vyučování
    1. a)Vyučování se řídí rozvrhem hodin
    2. b)Do vyučování nosí žáci požadované potřeby
    3. c)Žákem zameškané hodiny se nenahrazují
    4. d)Škola můžesouladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení
    5. e)Opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno
    6. f)Vyučovací hodina trvá 45 minut
    7. g)Ve škole aniareálu školy není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky, střelné nebo sečné zbraně nebo jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví žáků a dalších osob
    8. h)Škola nenese odpovědnost za odcizení osobních věcí volně zanechaných ve veřejně přístupných, nestřežených místech školní budovy

Část třetí

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. 1.Škola přihlížízákladním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů
 2. 2.Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání aním přímo souvisejících činnostech, poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 3. 3.Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků
 4. 4.Při akcích konaných mimo školu, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví připadnout více jak 25 žáků
 5. 5.Žákům není povoleno kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek
 6. 6.učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče

Část čtvrtá

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. 1.Žáci řádně pečují o majetek školy
 2. 2.Škody způsobené žáky na majetku školy, včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit
 3. 3.Pokud žáci ukončí vzdělávání odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené pomůcky

Část pátá

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

Část šestá

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

 1. 1.Ředitel školy stanoví výši úplaty (dále jen školné) na období školního roku
 2. 2.Školné lze uhradit ročně nebo pololetně
 3. 3.Školné se platí bezhotovostním způsobem
 4. 4.případě pololetních plateb jsou termíny splatnosti následující:

-          za první pololetí nejpozději do 20. října

-          za druhé pololetí nejpozději do 20. března

Část sedmá

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Část osmá

Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly, nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení ze školy a další kázeňská opatření. Pochvaly, kázeňská opatření uděluje ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.

Část devátá

Závěrečná ustanovení

 1. 1.Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2012

V Jablonném v Podještědí: 20. června 2012                                       Mgr. Jindřich Dráb

                                                                                                   ředitel ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podj.

Soubor ke stažení

 

GDPR

S osobními údaji dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Lucie Kubíková. Kontaktní údaje: lucie.kubikova(zavinac)dubax.cz, tel. 775992300. Směrnice GDPR

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232