ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Charakteristika školní družiny

Školní družina je významným zařízením pro výchovu mimo vyučování. I když je nezpochybnitelně provázána se školou, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují. Jako nejefektivnější se nám jeví přímé sepětí ŠD se školou, to znamená, je-li ŠD její přímou součástí. Umožňuje to přímou návaznost na činnost školy. Poslání školní družiny spočívá v tom, že je nedílnou součástí celé výchovně-vzdělávací soustavy a má tedy významné poslání v péči o nejmladší generaci.

Kapacita školní družiny je 95 dětí, většinou máme tři oddělení ŠD. Naše zařízení navštěvuje ročně kolem 90 dětí.

Materiální vybavení

Dvě oddělení školní družiny prošla již rekonstrukcí. A byla vybavena novým nábytkem, který svými barvami zpříjemňuje třídu. Prostory tříd jsou členité, umožňují příležitost k odpočinku, k samostatné intelektuální aktivitě i k jiným zájmovým činnostem a hrám.

Snahou bylo, aby se zde děti cítily ne jako v klasické třídě, ale když vstoupí, dýchne na ně celkově atmosféra pohody, radosti a útulnosti. Cílem určitě je, aby školní družina byla místem, které dětem poskytuje zájmové vzdělávání a nabídku smysluplných aktivit.

Náplň školní družiny

Činnost školní družiny jako prvku zájmového vzdělávání je ve velké míře v souladu s prací dětí ve vyučování, ale především k jejich relaxaci.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace dětí. Činnosti se ve školní družině střídají a navazují na sebe.

Činnosti školní družiny

1. Odpočinkové činnosti

- mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují po obědě.

2. Rekreační činnosti

- slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a činnosti mohou být rušnější, což nelze vždy považovat za nekázeň, ale součást možné relaxace po soustředění ve vyučování.

3. Zájmové činnosti

- rozvíjejí osobnost žáka, umožňují dětem seberealizaci a další rozvoj dovedností a poznání.

Mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.

Skladba činností

1 Odpočinková činnost

1.1 Relaxace, četba, odpočinek na koberci, klidové hry, vyprávění - dialog s dětmi. Činnosti rozvíjí komunikativní kompetence žáka
- ovládá řeč i mimoslovní komunikaci
- umí vyjádřit vlastní názor
- účinně se zapojuje do diskuze, umí řešit konflikty
- nezapomíná, že ke správné komunikaci také přísluší naslouchat druhým

2 Rekreační činnosti

2.1 V místnosti: hry s pohybovými prvky, malování, hračky, stolní a společenské hry
Venku: vycházky, pobyt na školním dvoře, pohybové aktivity, sportovní hry

2.2 Rekreační činnost by měla být minimálně organizována, vychovatelkou spíše jen usměrňována.
Činnosti rozvíjející sociální a interpersonální kompetence žáka:
- učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit
- k úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně
- projevuje citlivost a ohleduplnost
- rozpozná vhodné a nevhodné chování
- podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu
- spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit
- přijímá kompromis, respektuje dohodnutá pravidla

3 Příprava na vyučování

3.1 Nenásilná forma přípravy dětí na vyučování - didaktické hry, kvízy, tajenky, doplňovačky, atd.
Činnostmi rozvíjíme kompetence k učení žáka:
- učí se s chutí, započatou práci dokončí
- kriticky hodnotí své výkony
- učí se spontánně i vědomě, klade si otázky a hledá na ně odpovědi
- samostatně pozoruje, získává vědomosti z různých zdrojů
- zkušenosti uplatňuje v praktických činnostech a v dalším učení

4 Zájmové činnosti

Na každý den je zařazena jedna zájmová činnost.Vše vychovatelka přizpůsobuje dětem a momentálním okolnostem. Změna je vyhrazena.

Zájmovými činnostmi rozvíjíme kompetence k trávení volného času žáka:
- účelně tráví volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného
využití (hry v přírodě, ve třídě, soutěže, malování...)

Školní vzdělávací program pro školní družinu najdete ke stažení v záložce Stahuj

Kritéria přijímání do školní družiny

 

GDPR

S osobními údaji dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Lucie Kubíková. Kontaktní údaje: lucie.kubikova(zavinac)dubax.cz, tel. 775992300. Směrnice GDPR

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232