ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Informace pro zákonné zástupce žáků k volbám do školské rady Základní školy a Základní umělecké školy Jablonné v Podještědí, p. o.

Volby se uskuteční 15. 11. 2018 ve sborovně ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí, a to od 16:00 do 17:00 hodin. Voleným členem školské rady může být fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nejpozději v den voleb, není zbavena způsobilosti k právním úkonům, souhlasí se svou kandidaturou a byla řádně zvolena. Voleným členem školské rady může být pouze oprávněná osoba – zákonný zástupce nezletilého žáka. Návrhy kandidáta (kandidátů) se předávají nejpozději do 14:00 hodin dne 31. 01. 2018 řediteli ZŠ.

Návrh kandidáta musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu navrhovatele
b) jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště kandidáta
c) podpis navrhovatele

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou a že mu nejsou známy překážky volitelnosti.

Listina kandidátů bude zveřejněna od 5. 11. 2018 na webových stránkách školy a vyvěšena na vývěsce u vchodu do školy.

Hlasovací lístky budou k dispozici ve volební místnosti (sborovna). Hlasování bude tajné. Na hlasovacím lístku mohou být označeni nejvýše dva kandidáti. Hlasovací lístek je neplatný, jsou-li zatržena více než dvě jména kandidátů, je-li hlasovací lístek zcela přetržený a je-li neupraven.

Za jednoho nezletilého žáka může kandidovat jeden zákonný zástupce. Každý oprávněný volič má pouze jeden hlas. Vyhlášení výsledků voleb bude provedeno vyvěšením na školní vývěsce a zveřejněním na webových stránkách školy.

Volič je povinen prokázat členům volební komise svoji totožnost. O pořadí kandidátů rozhoduje počet získaných hlasů. Členy školské rady se stávají první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, se považují za náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanovuje losem. Funkční období školské rady je tříleté.

V Jablonném v Podještědí dne 24. 10. 2018

Mgr. Petr Kopřiva, ředitel školy

 

GDPR

S osobními údaji dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Lucie Kubíková. Kontaktní údaje: lucie.kubikova(zavinac)dubax.cz, tel. 775992300. Směrnice GDPR

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232