ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018 – 2019 ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí se bude konat 20. dubna 2018 od 14 hodin do 17 hodin

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanoví ředitel školy – na naší škole ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí se bude konat - 20. dubna 2018 od 14 hodin do 17 hodin.

1.2 Místo zápisu:
Zápis se koná v budově - Základní školy v Jablonném v Podještědí.

1.3 Potřebné dokumenty:
Sebou k zápisu si vezměte: vyplněný zápisový evidenční list, žádost o přijetí na školu, rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem

1.4 Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku tzn. děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2017 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.6 Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:
1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Popis formální části zápisu
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte),
- datum narození,
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Doplňující informace:
- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

3. Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje

Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut
Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. Jako další vhodná doporučení před zápisem mohou zákonní zástupci využít materiál „ Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy“ (viz příloha)

4. ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí p.o je spádovou školou pro obce Jablonné v Podještědí a Velký Valtinov.
5. Počet otevíraných tříd: 2
6. Počet přijímaných žáků: 60
7. Kritéria pro přijetí:

Kritéria – spádoví žáci (trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy)
Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy až do naplnění kapacity školy.

Kritéria – nespádoví žáci
Ředitel školy je oprávněn rozhodnout o nepřijetí nespádových dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodů stanovených kritérií přijetí.

Výchozí kritéria:
1. Počet otevíraných tříd pro školní rok 2018/2019
2. Počet přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019
Pomocná kritéria:
1. Starší sourozenec je a po 1. 9. 2018 bude žákem školy
2. Dítě navštěvovalo MŠ ve spádové oblasti školy.
V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanovené losem.
K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

8. Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žadatele:
1. během zápisu v kanceláři školy
2. doporučeným dopisem

Zákonný zástupce žáka má možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí osobně v kanceláři školy, případně elektronicky – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jak můžete pomoci svým dětem

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

GDPR

S osobními údaji dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Lucie Kubíková. Kontaktní údaje: lucie.kubikova(zavinac)dubax.cz, tel. 775992300. Směrnice GDPR

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232