Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Zápis do prvních tříd

9. 3. 2021 Mgr. Petr Kopřiva
Logo školy.jpg

 

Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, p. o., Vás zve na zápis prvňáčků. Ten letos proběhne v termínu 7. – 16. 4. 2021, bude umožněn distanční průběh. Žádost k přijetí k povinné školní docházce mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 

-         do datové schránky školy – ID adresa: 6meqgsh

-         e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: sekretariat@zsjablonnevp.cz

-         poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, p. o., U školy 98, Jablonné v Podještědí, 47125,

-         osobním podáním ve škole - s sebou rodiče přinesou: občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Součástí přihlášky bude:

žádost o přijetí na školu,

kopie rodného listu dítěte,

evidenční list žáka,

generální souhlas,

případně dokumentace ze školského poradenského pracoviště.

 

Kritéria pro přijetí do 1. třídy ve školním roce 2021/2022

 

Ve školním roce 2021/2022 otevře Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, p.o. dvě první třídy s celkovým maximálním počtem 54 žáků.

 

1 - Přijaty budou všechny děti ze spádového obvodu školy.

 

V případě volné kapacity do určeného počtu 54 žáků ve dvou prvních třídách základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod školy, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí):

 

2 - Sourozenci ve vyšších ročnících školy.

Rozhodujícím podkritériem k bodu 2 bude ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.

 

3 - Vzdálenost místa trvalého bydliště od budovy základní školy v Jablonném v Podještědí, přičemž přednost má dítě bydlící blíže této budově. Rozhodujícím podkritériem u bodu 3 bude věk dítěte. Pořadí se bude stanovovat pole data narození (tzn. od nejstaršího k nejmladšímu).

 

 

 

 

 

V případě, že se zákonní zástupci rozhodnou k osobnímu podání přihlášky, doporučujeme využít rezervační systém:  https://zsjablonnevp.reservando.cz/

 

 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

 

Motivační část zápisu – pohovor s dítětem - proběhne dobrovolně v online podobě po dohodě – v případě zájmu pište na email: sekretariat@zsjablonnevp.cz.

Pokud to epidemická situace umožní, proběhne v červnu schůzka přijatých dětí a jejich rodin s třídními učitelkami a vedením školy, předběžně je naplánována na čtvrtek 10. 6. 2021 od 17.00 hod.

 

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Proč zvolit školu právě v Jablonném v Podještědí?

 

Profilujeme se jako škola:

•         bezpečná a předcházející sociálně patologickým jevům

•         podporující výuku cizích jazyků

•         podporující sportovní aktivity

•         učící žáky v souvislostech, vytvářející žákům prostor pro rozvoj gramotností

•         nabízející mimoškolní aktivity žákům i veřejnosti

•         rozvíjející dovednosti v informačních a komunikačních technologiích

•         podporující participaci žáků

•         zaměřená na podporu zdravého životního stylu a ekologii

•         aktivní, nabízející žákům účast na kurzech, projektech, soutěžích

•         efektivně reagující na společenské potřeby

Žádost - odklad školní docházky (1).doc
Generální souhlas.docx
Zápisní evidenční list žáka.docx
Žádost o přijetí.docx