logo-zs-4c.gif
 • 1.jpg
 • manip_dscn1493.jpg
 • manip_dscn1499.jpg
 • manip_dscn1501.jpg
 • manip_dscn1510.jpg
 • manip_dscn1526.jpg
 • manip_dscn1532.jpg
 • manip_dscn1756.jpg
 • manip_dscn1757.jpg
 • P1060337.jpg
 • zDSCN1795.JPG
 • zDSCN1816.JPG

Školní řád

Školní řád s platností od 1. 9. 2014.

Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Školní řád

Č.j.: II 1-14

Účinnost od: 1.9.2014

Spisový znak:

Skartační znak:

Změny: nahrazen Školní řád platný od 1. 9. 2008

Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Školní řád

Projednán na pedagogické radě dne 7. dubna 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014.

V Jablonném v Podještědí

dne 14. 2. 2014

Řád Základní školy a Základní umělecké školy Jablonné v Podještědí

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické radě a v radě školy tento

ř á d š k o l y :

(1) Obsah

 1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců
 2. Povinnosti žáků
 3. Povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
 4. Chování žáků
 5. Pravidla provozu školy, vnitřní režim školy
 6. Docházka do školy
 7. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami, školním majetkem
 8. Ochrana zdraví žáků
 9. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

(2) 10. Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, viz příloha

(3) Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky školy, informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců

            V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci a jejich zákonní zástupci následující práva:

1.1       na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,

1.2       na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

1.3       volit a být voleni do žákovské samosprávy (pro žáky 2. stupně)

1.4       zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat (pro žáky 2. stupně)

1.5       vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje

1.6              na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy

1.7              na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy

1.8              na zvláštní péči v odůvodněných případech (onemocnění, zdravotní postižení, v případě mimořádných schopností a talentu)

1.9              na život a práci ve zdravém životním prostředí

1.10          na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami

2. Povinnosti žáků

V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci následující povinnosti:

2.1       řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

2.2       dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

2.3              plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

3. Povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

3.1       zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

3.2       na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

3.3       informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

3.4       dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem a to nejpozději do 2 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka

3.5              oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích,

3.6              školní návštěvy musí nahlásit svoji přítomnost v budově vedení školy.

4. Chování žáků

4.1 Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i spolužákům. Dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků (popř. pověřených správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny), zodpovědně se připravuje na vyučování a dodržuje níže uvedená ustanovení tohoto řádu. Žák si je vědom, že žákem zůstává i v době mimoškolní - dodržuje proto nepsané normy slušného chování a mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti.

4.2 Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitel školy všech možností daných mu příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci.

4.3 Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

5. Pravidla – provozu školy, vnitřní režim školy

5.1        Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.

5.2        Žáci přicházejí do školy tak, aby nejpozději v 7.50 hodin byli na svém místě v učebně a byli připraveni na vyučování.

5.3        Žáci, kterým začíná vyučování nultou hodinou, vstupují do budovy v 6.55 hodin se svým učitelem, na kterého čekají venku před školou.

5.4        Vstup do budovy pro dojíždějící žáky a dozor nad nimi zajišťuje pan školník. Žáci jsou povinni respektovat jeho pokyny.

5.5   V šatnách žáci odkládají svrchní oděv a obuv do šatních skříněk. Ve skříňkách zanechají i věci, za které škola v případě ztráty či poškození neručí (např. mobilní telefony, MP přehrávače ….). Každý žák si svou skříňku uzamyká. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě tuto skutečnost ohlásí třídnímu učiteli nebo učiteli, který vykonává dozor. Po odchodu ze školy zůstávají šatny prázdné, škola neručí za odložené věci žáků po skončení vyučování. Žáci vstupují do prostor čisté chodby přezutí - k přezutí nesmí sloužit z důvodů hygienických a provozních sportovní obuv a žádný druh obuvi s černou podešví. 

5.6   Kontrolu pořádku v šatně provádí šatnář (určený třídním učitelem), který šatnu uzamkne a klíče ukládá na určené místo.

5.7   Po příchodu do učebny se každý žák připravuje na vyučování, nepokřikuje, zachovává klid a z učebny již nevychází; jestliže se učitel nedostaví do 5 minut po zvonění do třídy, hlásí to služba zástupci řediteli nebo řediteli školy.

5.8   Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou.

5.9   Žák plní zadané domácí úkoly, nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku hodiny vyučujícímu.

5.10          V době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních.

5.11          Po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn vyučujícího.

5.12          Uklidí své pracovní místo a připraví se k odchodu do jiné pracovny. Na pokyn vyučujícího se povstáním rozloučí a poté se řadí k odchodu.

5.13          Přestávky tráví žáci dle pokynů dozírajícího učitele ve třídě, na chodbě, popřípadě před budovou školy (vstup na hřiště nebo mimo areál školy je zakázán); na schodech mezi poschodím není dovoleno se zdržovat; přísný zákaz platí pro nahýbání se přes zábradlí.

5.14          Během přestávek si mohou žáci dojít zakoupit občerstvení k nápojovému automatu v přízemí. (Žáci 1. stupně o malých přestávkách, žáci 2. stupně o velké přestávce.) V tuto dobu dozor nad nimi přebírá dozírající uklízečka, která má v tuto dobu službu na vrátnici.

5.15          Žáci mohou opustit své poschodí během přestávky pouze se souhlasem dozírajícího učitele.

5.16          Žákovská služba včas připravuje křídy, zajišťuje čistou tabuli a pomáhá učiteli s pomůckami; po zvonění by se neměla zdržovat na chodbách.

5.17          Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování; během vyučování by měl být aktivní, nesmí nevhodně narušovat průběh vyučovacích hodin; žák je povinen respektovat autoritu vyučujícího, řídit se jeho pokyny a příkazy.

5.18          Ve škole i mimo školu by žáci měli dodržovat pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití.

5.19          Hromadné přecházení do jiných učeben, tělocvičen řídí vyučující učitel; do šaten a školní jídelny odchází každá třída s doprovodem učitele, který vyučoval poslední hodinu.

5.20          Do sborovny, kabinetů a kanceláří školy žáci nemají volný přístup.

5.21          Během vyučování ani o přestávkách není dovoleno svévolně opouštět školní budovu; dřívější, naléhavý odchod ze školy povoluje třídní učitel nebo vyučující.

5.22          V době polední přestávky se žáci zdržují před budovou školy; svým chováním nenarušují vyučování; do školní budovy po polední přestávce přicházejí dle pokynů dozoru.

5.23          Tašky a oděv ponechávají žáci po dobu oběda v šatnách, aby nedocházelo ke ztrátám v šatně, střídají se dvojice žáků (šatnáři) po dobu oběda v dohledu nad svěřenou šatnou.

5.24          Žáci dodržují zásady kulturního chování, zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby.

5.25          Žák je povinen chodit do školy čistě a přiměřeně oblečen a upraven.

5.26          Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu; při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu; žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví spolužáků a pracovníků školy.

5.27          Žák je povinen hlásit každý úraz třídnímu učiteli, případně vyučujícímu.

5.28          Všichni žáci se chovají tak, aby byli vzorem pro mladší spolužáky; navzájem by si měli pomáhat a být k sobě ohleduplní.

5.29          Žák zodpovídá za svěřené učebnice a v případě úmyslného poškození bude vyžadována odpovídající náhrada; totéž platí i u školního majetku.

5.30          Nebude-li žák ve školní jídelně dodržovat pravidla slušného chování, zaznamená-li dozírající učitel kázeňský přestupek, může navrhnout jeho vyloučení ze školního stravování na dobu přechodnou nebo trvalou.

5.31          Žáci zachovávají pořádek a čistotu v celém areálu školy; neničí porosty, nechodí zbytečně po zatravněné ploše, nepřelézají plot.

5.32 Třídní služby

5.32.1 první den školního roku určí třídní učitel služby tak, aby bylo zajištěno bezchybné fungování třídy, šatny ,...

5.32.2 třídní knihu má na starosti dvojice žáků, která přenáší TK do odborných pracoven a kontroluje, zda je v TK zapsáno,

5.32.3 šatnáři odpovídají za pořádek v šatně a za její uzamčení, o polední přestávce se pravidelně vystřídají na oběd a dohled,

5.32.4 třídní služba (2 žáci) má na starosti mytí tabule, čistotu třídy a kontrolu stavu třídy před odchodem (zpravidla se určuje na 1 týden),

5.32.5 pomůcky po celý rok připravují žáci určení vyučujícími v jednotlivých předmětech.

6. Docházka do školy

6.1  Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin; na vyučování přichází včas, aby se stačil řádně připravit na výuku.

6.2  Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče – nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti žáka (lze i telefonicky).

6.3  Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit před jejím započetím, aby bylo možno zajistit způsob doplnění zameškaného učiva.

6.4  V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka na 1 vyučovací hodinu vyučující učitel, na 1 den třídní učitel, na delší dobu ředitel školy.

6.5  V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení.

6.6  Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu.

6.7  V době vyučování žáci navštěvují lékaře jen v nutném případě.

6.8  Žák, který musí opustit školu v průběhu vyučování, žádá o souhlas TU. Ten ho uvolňuje pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. V případě nepřítomnosti TU uvolňuje žáka statutární zástupce ředitele.

6.9  V případě zranění či nevolnosti žáka, odvede vyučující (učitel konající dohled – v době přestávky) postiženého do kanceláře ŘŠ. Členové vedení (popř. sekretářka) zajistí informování rodičů a případné předání žáka, či jeho ošetření.

6.10 Před ukončením vyučování bez souhlasu vyučujícího neopouští žák školu. Svévolné opuštění školy je posuzováno jako závažné porušení řádu školy.

6.11 Žák se v době mimo vyučování nezdržuje v prostorách školy a v přilehlých částech areálu školy.

7. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem

7.1 Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.

7.2 Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

7.3 Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

7.4 Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech, radiátorech.

7.5 Žák nemanipuluje s rozvody elektřiny, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely.

8. Ochrana zdraví a zdraví spolužáků v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

8.1 Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.

8.2 Žák nenosí do školy předměty,kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.

8.3 Žák plně respektuje vnitřní řády odborných pracoven a učeben.

8.4 Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech.

8.5 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, hlásí žáci ihned svému vyučujícímu, případně dozírajícímu učiteli a následně třídnímu učiteli.

8.6 Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba hlásit. Úrazy žáků na LVVZ, exkurzích, školních výletech se okamžitě hlásí doprovodnému personálu a následně vedení školy.

8.7 Škola zajistí v souladu s dikcí vyhlášky zpracování záznamu ve stanoveném termínu (do 24 hodin od úrazu).

8.8 Žák plně respektuje níže uvedená pravidla vnitřního režimu školy.

8.9 Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

8.10 Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.

8.11 Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

a) se školním řádem,

b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,

c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,

d) s postupem při úrazech,

e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

8.12 Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké výcviky.) Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.

8.13 Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který :

a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.

b) upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,

c) informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,

d) varuje před koupáním v místech, která neznají, atp.

8.14 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.

Záznam o školním úrazu

Kniha úrazů

Kniha úrazů je uložena v kanceláři ředitele školy

V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

Zápis do knihy úrazů provádí

a) vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv),

b) učitel konající dohled (např. o přestávkách),

c) vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu),

d) třídní učitel (všechny ostatní případy).

V knize úrazů se uvede

a) pořadové číslo úrazu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,

c) popis úrazu,

d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,

e) zda a kým byl úraz ošetřen,

f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,

g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

Záznam o úrazu

Záznam o úrazu ve škole vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci se zástupcem ředitele …, jde-li o

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost, žáka ve škole, nebo

b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.

Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v ředitelně školy.

Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci.

Hlášení  úrazu

O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy.

O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.

Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu  hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

O úrazu podá zástupce ředitele … bez zbytečného odkladu hlášení  pojišťovně, u které je škola zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.

Zasílání záznamu o úrazu

Záznam o úrazu zasílá hospodářka školy ve spolupráci se zástupcem ředitele školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

a) zřizovateli,

b) zdravotní pojišťovně žáka a

c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce.

Záznam o smrtelném úrazu zasílá zástupce ředitele školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení

a) zřizovateli,

b) zdravotní pojišťovně žáka,

c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce a

d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

8.15 Jak postupovat, stane-li se úraz žáka

Zjistit poranění, poskytnout první zdravotní pomoc, popř. poranění konzultovat se zdravotníkem školy.

Informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy.

Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři.

Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte.

Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu.

Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem.

8.16 Ochrana před sociálně patologickými jevy

a) všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, výchovný poradce, zástupce ředitele školy průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

b) pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.

c) pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.

9. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků (a pracovníků pověřených výchovnou činností)

Práva a povinnosti zaměstnanců školy upravuje zákoník práce, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláška MŠMT č. 48/2005 o základní škole, organizační řád školy, pracovní řád zaměstnanců ve školství, náplně práce dle zařazení, vnitřní směrnice školy a další související předpisy. 

Podstatou působení pedagogického zaměstnance je vlastní práce s dětmi.

Pedagogický zaměstnanec má právo na vlídné zacházení, vytvoření vhodných podmínek k práci, zajištění těch základních služeb, které jsou nezbytné pro kvalitní práci. Má právo na přímé a slušné jednání ze strany zaměstnavatele, informační zdroje nutné pro svou práci, odpovídající provozní podmínky a technické zabezpečení odpovídající odborným a didaktickým potřebám učitele.

9.1 Všichni pedagogičtí pracovníci ve své činnosti s žáky důsledně uplatňují zásady výchovy k toleranci, vzájemnému soužití lidí různých národností, náboženství a kultur a respektování odlišností jednotlivých etnických skupin.

9.2 Všichni pedagogičtí pracovníci plně respektují výše uvedený režim školy.

9.3 Pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy nejpozději 15 minut před začátkem své první vyučovací hodiny.

9.4 Opozdí- li se, jsou povinni vysvětlit příčinu opoždění řediteli, popř. zástupci ředitele.

9.5 Nemůže-li se vyučující dostavit do školy, je povinen neprodleně uvědomit vedení školy.

9.6    Ve všech prostorách školy platí zákaz konzumace alkoholických nápojů a kouření.

9.7    Konzumace alkoholických nápojů je přísně zakázána ve všech prostorách v pracovní i mimopracovní době. Jakákoli výjimka z ustanovení tohoto článku je výhradně v pravomoci ředitele školy (v tomto článku je rozhodující pravomoc ředitele nepřenositelná).

9.8 Vyučující je povinen každý den nahlédnout do své přihrádky ve sborovně, seznámit se s úkoly v plánu školy na dané období a s případným zastupováním.

9.9 Dohled konající učitel odchází 5 minut před prvním zvoněním do prostoru konání dohledu, odkud se nevzdaluje ani o dalších přestávkách.

9.10 Učitelé nosí do prvních vyučovacích hodin TK a odnášejí ji po poslední vyučovací hodině do sborovny. Za zápisy v TK zodpovídá každý vyučující.

9.11 Před začátkem hodiny vyučující zkontroluje přípravu žáků a třídy. Nepřítomné žáky zapíše do TK. Docházku kontroluje i v dalších vyučovacích hodinách, zejména při odpoledním vyučování.

9.12 Učitel nese odpovědnost za čistotu, pořádek a úpravu třídy při hodině. Jakékoli zjištěné závady na zařízení hlásí správci pracovny (učebny). Nezapomíná na větrání třídy. Plně zodpovídá za stav třídy po ukončení hodiny.

9.13 Vyučující nedovolí skládat věci, pokud neukončil hodinu. Je-li třída v pořádku (čistá tabule, křída, srovnané pomůcky) dá pokyn k seřazení žáků.

9.14 Končí-li třída vyučování, odvádí vyučující žáky do školní šatny a poté do školní jídelny.

9.15 Třídní učitel je povinen denně sledovat docházku žáků, zjišťovat příčiny zameškaných hodin a týdně provádět v TK omluvení nebo neomluvení zameškaných hodin. Při delší než týdenní nepřítomnosti organizuje nemocnému žákovi pomoc (je-li tento schopen pracovat a nejedná-li se o infekční onemocnění).

9.16 Chybí-li některý žák častěji, prověřuje si omluvenky, informuje se u rodičů telefonicky a popř. si zve rodiče do školy ihned po prvních dnech absence.

9.17 V průběhu vyučovacích hodin neposkytuje rodičům žádné informace. Je zakázáno opouštět třídu během vyučovací hodiny. Je zakázáno nechávat žáky samotné ve třídě. Chce-li nebo potřebuje-li učitel nechat si žáky po vyučování ve třídě k doučování či z jiných

výchovných důvodů, dá to den předem vědět rodičům. V tom případě učitel za žáky odpovídá až do jejich odchodu ze školy.

9.18 Žák nesmí být potrestán tím, že bude vyloučen z části nebo z celé vyučovací jednotky.

9.19 TU jedenkrát za čtvrt roku vypracují hodnocení prospěchu a chování, udělení pochval a důtek. Rodiče, jejichž děti si neplní školní povinnosti (dochází u nich k výraznému zhoršení prospěchu) nebo se často proviňují proti řádu školy, zve třídní učitel včas do školy.

9.20 Všichni vyučující se pravidelně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů a poskytují rodičům žáků všechny potřebné informace. Ve zvlášť opodstatněných případech poskytují rodičů potřebné informace individuálně.

9.21 Všichni učitelé, vychovatelky ŠD a ostatní zaměstnanci školy pověření výchovnou činností jsou povinni vyžadovat dodržování řádu školy od všech žáků, i když sami nemají službu.

9.22 K zajištění ukázněného chování žáků a pořádku ve škole vykonávají učitelé a ostatní pracovníci školy dohled podle rozvrhu dohledů. Ten je vyvěšen ve sborovně a na chodbách. Pokud učitel žádá o uvolnění (rodinné důvody, zkouška ,...) je povinen zajistit si výměnou sám náhradní dohled a nahlásit jméno zastupujícího zástupci. Totéž platí ve vztahu správních zaměstnankyň a pracovnic ŠJ ve vztahu ke svým přímým nadřízeným.

9.23 Dohled konající pracovníci (-e) organizují ve spolupráci se školníkem příchod žáků, kontrolují jejich přezouvání a nedovolují zbytečné zdržování žáků v šatnách. Dbají, aby šatny byly před ukončením dohledu uzamčeny. Po vyučování pracovník konající dohled v šatnách kontroluje spořádaný odchod žáků ze školy.

9.24 Dozírající učitelé na chodbách dohlížejí na chování žáků, přecházení z učebny do učebny i na chování ve třídách.

9.25 Při zabezpečování dohledů věnují pozornost také pohybu žáků na WC (zde dochází nejčastěji k porušování přísného zákazu kouření a hrozí též nebezpečí zneužívání jiných návykových látek). V případě zjištění, že se konkrétní žák (žákyně) dopustil porušení zákazu kouření (či používání jiných návykových látek) je povinností dohled konajícího pracovníka okamžitě žáka předvést zástupci ředitele školy. Další postup je řešen samostatnou interní metodikou.

9.26 Všichni pedagogičtí pracovníci věnují v průběhu celého vyučovacího procesu pozornost všem odchylkám chování žáků od běžného normálu. Mohou být jedním ze symptomů počínající závislosti na návykových látkách.

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:

10., 11. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tato novela řádu školy vstupuje v platnost 1. 9. 2014 po předchozím projednání v pedagogické radě dne …………………... .

12.2 Dnem přijetí této novely řádu se ruší platnost řádu školy ze dne 1. 9. 2008.

                                                                                                          Mgr. Jindřich Dráb

                                                                                                 ..................................................

                                                                                                          ředitel školy   

V Jablonném v Podještědí

dne: 14. 2. 2014

EU peníze školám

logo kin-ballNázev projektu: Nová škola
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1236
Doba trvání: 30 měsíců (zahájeno 1.1.2011)
Projekt: OP VK-IP oblasti podpory 1.4

EU peníze školám

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232